วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs  พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ในการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เข้ากับสถานการในพื้นที่ต่อไป

  ในการนี้นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ได้รายงานผลการดำเนินงานโดยได้รับการจัดสรรเป้าหมาย นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 371แห่ง ลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 2,652 คน ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน จำนวน 264 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.16 มีลูกจ้างจำนวน 2,346 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 จากนั้นเดินทางไปพบปะนายจ้างเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก็อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ซัพพลาย ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  โดยนายจ้างได้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์) ที่มีนโยบายดีๆ ในการช่วยเหลือนายจ้าง ให้รักษาสภาพการจ้างงานไว้ในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 และหวังว่าจะมีโครงการดีๆเช่นนี้ในโอกาสต่อไป