ประชาสัมพันธ์วันนัดพบแรงงานย่อยของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ