คุณสมบัติ และเงื่อนไข ของสถานประกอบการและนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่” สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) “รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง” จ่ายกันคนละครึ่ง

 

คุณสมบัติ และเงื่อนไข ของสถานประกอบการและนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่” สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) “รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง” จ่ายกันคนละครึ่ง