อธิบดีกกจ. มอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม " โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน "

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม " โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน " จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน  50 คน ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-21 สิงหาคม 2563 เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างนักบริหารยุคใหม่ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการจัดหางาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการบูรณาการร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริม การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้าราชการระดับชำนาญการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน  50 คน