อธิบดีกกจ. สังเกตการณ์การสอบประเมินผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน สังเกตการณ์การสอบประเมินผล  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม " โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน "

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  สังเกตุการณ์ การสอบประเมินผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม " โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน " จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน  50 คน ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก