กกจ. ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562

 

วันที่ 17 เมษายน 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่  3/2562  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี  2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  โดยมี รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562  และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ในวันที่ 27 เมษายน 2562