การตรวจและคุ้มครองคนหางาน ค้นหา

 
   จง.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.4 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.8 คำขอจดทะเบียนลูกจ้าง
   จง.13 คำขอย้ายสำนักงานจัดหางาน
   จง.14 คำขอตั้งสำนักงานจัดหางานชั่วคราว
   [สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน] แบบรายงานผลการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
   [สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน] แบบขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน
   [สำหรับคนหางาน] แบบขึ้นทะเบียนหางาน
   [สำหรับนายจ้าง] แบบฟอร์มแจ้งตำแหน่งงานว่าง
   [สำหรับนายจ้าง] ใบลงทะเบียนการแจ้งตำแหน่งงานว่างและคัดรายชื่อผู้สมัครงาน / แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
   [สำหรับนายจ้าง] แบบคำขอทำบัตรประจำตัวนายจ้าง เพื่อคัดรายชื่อคนหางาน