รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2562 RSS