‘สุชาติ ชมกลิ่น’ รมว.แรงงาน ไฟแรง เดินเครื่อง ขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศ จรดลงนาม กฎกระทรวง 3 ฉบับ RSS

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย “ปัญหาแรงงานต่างด้าว” ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นั้นให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการทำงานของแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ และไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งทันทีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ทางกระทรวงแรงงานได้จัดการวางแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเร่งด่วน โดยขณะนี้ ได้ลงนามในกฎกระทรวง 3 ฉบับ เพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แล้ว ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการบางประเภท เพื่อส่งเสริม ภาคการผลิตและ เร่งขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในกฎกระทรวง เพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ฉบับโดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้

1. กฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเกี่ยวกับวิธีการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทุกประเภท และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถยื่นคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาต่อยอดเพื่อปรับกระบวนการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวสามารถยื่นคำขอโดยไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงาน

2. กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานต้อง ไม่ถูกลงโทษจำคุกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม 6 โรค ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคระยะติดต่อ โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

3. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยกำหนดเป็นค่าธรรมเนียมรายปีในการต่ออายุใบอนุญาต ปีละ5,000 บาท

(2) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ดังนี้

 (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวกลุ่มนำเข้าตาม MOU คนต่างด้าวกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และคนต่างด้าวกลุ่มชายแดน ปีละ 900 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมของกลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มฝีมือหรือชำนาญการ ปีละ 3,000 บาท

 (ข) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นเหยื่อหรือพยานในคดีค้ามนุษย์ และคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ชาวเขา)

ทั้งนี้ การออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทำให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตาม MOU จะเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาทต่อปี ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งเดิมการเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 900 บาทต่อปี เฉพาะตำแหน่งงานกรรมกรและงานบ้าน