ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ ๑๖ (กรุณาอ่านรายละเอียดทำความเข้าใจก่อนเข้าสัมคร) RSS