มาตรการสำหรับองค์กรหรือ COVID Free Setting (CFS) เพื่อรองรับให้ผู้ประกอบการ กิจกรรมและสถานประกอบการได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 RSS