รมว.เฮ้ง พัฒนาระบบ e-Service กรมการจัดหางาน ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว RSS

 


กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน พัฒนาการให้บริการระบบ e-Service อำนวยความสะดวกให้คนหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมให้บริการวันที่ 30 พ.ย. 65 เป็นต้นไป

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ผลผลิตและบริการ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนรวมไปถึงปฏิรูปการทำงานและให้บริการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ รวมทั้งนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนเข้าทำงาน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้ง่ายขึ้น โดยการลงทะเบียนใช้บริการด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบไทยมีงานทำ สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ระบบการให้/ขอรับสิทธิผู้พิการม.35 ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ระบบจัดหางานไปต่างประเทศ เป็นต้น โดยกระทรวงแรงงานจะพัฒนาต่อไป ให้ทุกบริการของกรมการจัดหางาน มีระบบออนไลน์รองรับ และระบบต้องใช้งานง่าย ลดเวลา ค่าใช้จ่าย  และลดการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน ประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ สามารถใช้บริการ e-Service ของกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th ซึ่งรวบรวมบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ไว้ในที่เดียว ประชาชนทั่วไป นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้รับมอบอำนาจ  สามารถลงทะเบียนใช้งานด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รวมทั้งยืนยัน และพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว โดยเลือกประเภทผู้ใช้งานได้ตั้งแต่เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ โดยมี

ประเภทบุคคลทั่วไป นิติบุคคล หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ระบบใหม่ยังเปลี่ยนจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย OTP จากหมายเลขโทรศัพท์ เป็นการยืนยันด้วยข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน และเปลี่ยนแปลงการเข้าระบบของนิติบุคคล ที่จากเดิมเข้าด้วย DBD ID ที่ออกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการใช้เลข 13 หลักของบัตรประจำตัวประชาชนแทน  ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694