ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
21-01-2022 ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
17-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระพร้อมอุปกกรณ์กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้คุมประพฤติและผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาจง นายธนกฤต มิ่งพฤกษ์
11-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนเพื่อบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
30-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจบ พิมัยรัมย์
30-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื่อนัำมันาเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2โดยวิธีเฉพาะเจาจง บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
30-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน ช.แอร์บ้านบุรีรัมย์
30-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื่อนัำมันาเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
16-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาจง นายอนุวรรตน์ ตลาดทรัพย์
08-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นางสาวสุมาลี ศรีชารัตน์
07-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านสวงดอกไม้
29-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นางสาวบัวพัด ศิริวัฒน์
23-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
16-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตรการจับจีบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านนายดีไซน์
16-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จัดกัด
04-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) พร้อมอุปกรณ์ ที่มอบให้ข้าราชการเป็นผู้ถือครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านต้นศิลป์ โดยนางบัวแก้ว ภูลพรม
28-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาจง นายบรรจบ พิมัยรัมย์
01-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่เอกชนเป็นที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นายฉัตรชัย สมกิจศิริ
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ(TOEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นางสาวสุมาลี ศรีชารัตน์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›