ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
05-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยเจริญโทรทัศน์
05-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสาราแนบ
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการขยายโอกาส การมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
02-08-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์ เซอร์วิส
30-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ
27-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนาย ดีไซน์
23-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
20-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอน เซอร์วิส
16-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง หจก.ปาเมธ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
13-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
13-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
06-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อ (เสื้อคอปกพร้อมปักข้อความประชาสัมพันธ์) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิวเฮ้าส์สปอร์ต
05-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›