แฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรน์ไชส์ เป็นธุรกิจที่เจ้าของสิทธิ์ให้สิทธิ์ผู้อื่นในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการได้ ภายใต้สิทธิประโยชน์ในการใช้ชื่อการค้า ตราสินค้า เทคนิคในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการและวิธีการในการดำเนินธุรกิจของตน

ดลิงค์แฟรนไชส์