จังหวัดราชบุรีจัดพิมพ์และประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงาน ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ อาณาเขต เขตปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 RSS

 

ด้วยจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักงานราชตฤณมัยสมาคมได้พิจารณาเห็นว่าในปัจจุบันมีประเทศ เขตการปกครองหรือเมืองหลวงใหม่ๆ เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งบางแห่งก็เป็นอิสระจากกันบางประเทศเปลี่ยนระบอบการปกครองและเปลี่ยนชื่อบางประเทศหรือดินแดนมีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงหรือเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม่พร้อมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา แก้ไขการเขียนชื่อประเทศ เขตการปกครอง และเมืองหลวงตามการออกเสียงของเจ้าของภาษาและแก้ไขการสะกดชื่อให้ถูกต้องตามกฎการทับศัพท์. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ปรับปรุงและจัดหาภาษาเพิ่มเติม  ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมภูมิศาสตร์สากลพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้แก้ไขประกาศ สำนักราชบัณฑิตยสภาจึงยกเลิกประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง ลงวันที่ พฤษภาคม  11 พ.ศ. 2565 และใช้ประกาศสำนักราชตฤณมัยสมาคม เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ อาณาเขต และท้องที่  ฉบับบริหารและทุน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 9 กันยายน 2525 หน้า 28 แทน ท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/205/T_0028.PDF