จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทร ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ RSS

 

  วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 1564/2564 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด – 19 จากแรงงานต่างด้าว      โดยมีนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการชุดปฏิบัติการ ได้มอบหมายให้นายไชยพร พุ่มผลึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบสถานประกอบการจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.บริษัท เกียรติดำรงชัย ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 45/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ไข่ มีพนักงานทั้งหมด 55 คน จำแนกเป็นสัญชาติไทย 19 คน สัญชาติเมียนมา 31 คน และกัมพูชา 5 คน

2.บริษัท บางคล้าพัฒนาการ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 86 ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการโรงเลื่อยไม้ มีพนักงานทั้งหมด 80 คน จำแนกเป็นสัญชาติไทย 33 คน และสัญชาติเมียนมา 47 คน 

จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งให้ความรู้แก่สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 (DMHTTA) ด้วยแล้ว