สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ RSS

 

      วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบูรณาการกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและสำรวจข้อมูลการประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 4 ราย ร่วมกับโครงการ “หอการค้าปันสุข”  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือคนพิการ โดยใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556