จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ชี้แจงแนวปฏิบัติการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 RSS

 

   วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ชี้แจงสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการ บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ให้กับนายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา