ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs RSS

 

 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ลงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ให้กับนายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 42 แห่ง