สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 RSS

 

    วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสนามชัยเขต เลขที่ 585 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวน 1 ราย