สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมปฏิบัติหน้าที่ในชุดจัดระเบียบฯจังหวัดในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธ RSS

 

  วันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564  เวลา 19.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางานร่วมปฏิบัติหน้าที่ในชุดจัดระเบียบฯจังหวัด ในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร