จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจติดตามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย RSS

 

        วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน  2 แห่ง ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม