จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมลงพื้นที่ตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว RSS

 

   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางานร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคม จังหวัดฉะชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว บริเวณตลาดสดบ่อบัว ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบพบนายจ้าง 8 ราย แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 24 คน จำแนกเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน 8 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 16 คน ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561