แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ได้มีประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000 บาท ตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข)