โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคในจังหวัดฉะเชิงเทรา