การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน เรื่อง พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัญผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562