การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน เรื่อง ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ