โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564