รายการเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว (มีพาสปอร์ต) ณ ศูนย์ OSS ค่ายทหารศรีโสธร RSS