รายการเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (ยังไม่มีพาสปอร์ต) ณ ศูนย์ OSS ค่ายทหารศรีโสธร RSS