รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศใต้หวัน กับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRES CORPORATION RSS