เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อตรวจลงตรา อนุญาตทำงาน จัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงาน 3 สัญชาติ ณ หอประชุม EEC วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา RSS