รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น RSS