ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด RSS

 

                            เนื่องด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จัดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ร่วมรณรงค์สร้างความรู้และความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด