การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน RSS