กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างการรับรู้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เป้าหมาย 6,000 คน พบสร้างการรับรู้ไปแล้วกว่า 3,000 คน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2560 กรมการจัดหางานเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว โดยจัดฝึกอบรมชี้แจงให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการถึงปัญหาการค้ามนุษย์ สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ นโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง ลักษณะการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ บทลงโทษผู้กระทำผิด ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรมและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และชี้แจงให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ การเดินทางและการเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดีของแรงงานต่างด้าวต่อประเทศไทยอีกด้วย

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ได้จัดอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 3,059 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98 ของเป้าหมายจำนวน 6,000 คนเป็นนายจ้าง/สถานประกอบการ 436 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.67 ของเป้าหมายจำนวน 600 คน แรงงานต่างด้าว 2,623 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 ของเป้าหมายจำนวน 5,400 คน ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นพฤติการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เช่น การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างทารุณหรือกักขังหน่วงเหนี่ยว เป็นต้น สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 0 2245 6763, 0 2354 1386 หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 นายวรานนท์ กล่าว