กระทรวงแรงงาน เพิ่มท้องที่ให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดติดกับชายแดน สามารถทำงานในลักษณะไป-กลับได้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร พร้อมเตรียมออกใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ E-Work Permit หรือ Smart card RSS

 

วันที่ 20 เมษายน 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560-2564 และจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560-2564 และเห็นชอบในแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรหรือแรงงานตามฤดูกาลตามที่กรมการจัดหางานเสนอ โดยกำหนดให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 โดยให้เพิ่มท้องที่ทำงาน เป็นท้องที่จังหวัดที่ติดกับชายแดน เช่น จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจากเดิมอนุญาตให้ทำงานในท้องที่ตามความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดน หรือการเดินทางข้ามแดน หรือการข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และท้องที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่ในข้อเท็จจริงยังมีความต้องการแรงงานในจังหวัดอื่นๆ ที่ต่อเนื่องกับจังหวัดที่ติดชายแดน ซึ่งเป็นงานประเภทเดียวกัน ได้แก่ แรงงานเก็บผลไม้ ตัดอ้อย เก็บสับปะรด เป็นต้น ทั้งนี้ จะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความรอบคอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ต่อไป

ขณะนี้กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการแจ้งการทำงานของ คนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ E - Work Permit จะเป็นใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบบัตรพลาสติก หรือสมาร์ทการ์ด (Smart card) ซึ่งง่ายต่อการพกพา มีระบบป้องกันในการปลอมแปลง และง่ายในการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ตรวจสอบจาก QR Code ที่ปรากฏบนบัตร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดี

นายวรานนท์ กล่าวในตอนท้ายว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลตางประเทศ (MOU) โดยจะได้รับใบอนุญาตทำงานแบบ E - Work Permit ภายในเดือนเมษายนนี้ ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดสระแก้ว หนองคาย และตาก ซึ่งจะนำร่องในจังหวัดตากเป็นแห่งแรก ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงาน MOU ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแบบเดิม เมื่อมาขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะได้รับใบอนุญาตทำงานแบบ E - Work Permit เช่นกัน