รับเล่ม Passport (หนังสือเดินทาง) กัมพูชา...สจจ.ฉะเชิงเทรา RSS

 

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับแจ้งจากทางการกัมพูชา เรื่องดำเนินการส่งมอบ...

- หนังสือเดินทาง(Passport : PP)

- เอกสารเดินทาง(Travel Document : TD)

- บัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน(Overseas Cambodia Worker Card : OCWC)

ที่ห้างไทยวัสดุ สาขาฉะเชิงเทรา...รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

...สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา...