ประกาศใช้แล้ว !...พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 RSS

 

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ได้แก่ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยรวมกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว เน้นการให้ความคุ้มครอง อำนวยความสะดวกให้กับทั้งนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว การเพิ่มโทษนายจ้างที่กระทำผิดกฎหมาย พร้อมดึงประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (มีสาระสำคัญดังภาพประกอบด้านล่างนี้)

...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม อ่านได้ที่หัวข้อ "ข่าวประกาศ"