กระทรวงแรงงานเตือน ! แรงงานลาวกลุ่มถือบัตรชมพู รีบไปปรับสถานภาพที่ไอทีสแควร์ด่วน ! ก่อนบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ 28 สิงหาคมนี้ RSS

 

กระทรวงแรงงานเตือนแรงงานลาวที่ถือบัตรชมพูกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่บัตรหมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 รีบไปปรับสถานภาพเพื่อรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) ก่อนบัตรหมดอายุ โดยทางการลาวจะมาตรวจสัญชาติในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม  2560 – 15 มีนาคม 2561 โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำรีบไปดำเนินการก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานลาวจะหยุดให้บริการวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามราชการไทยและวันชาติลาว (2 ธันวาคม 2560) ย้ำหากไม่ได้ดำเนินการใดๆ จะต้องกลับประเทศ และกลับมาทำงานใหม่ในรูปแบบ MOU 


นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้แรงงานลาวที่ถือบัตรชมพูมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ บัตรหมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไป บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะต้องเข้ารับการปรับสถานภาพเพื่อรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) และ Work Permit Card (WP) ของทางการลาวให้แล้วเสร็จก่อนบัตรหมดอายุ โดยทางการลาวกำหนดเดินทางมาปรับสถานภาพแรงงานในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561 โดยจะหยุดให้บริการวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามราชการไทยและวันชาติลาว (2 ธันวาคม 2560) เท่านั้น จึงขอให้แรงงานลาว โดยเฉพาะกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ รีบไปดำเนินการปรับสถานภาพให้แล้วเสร็จก่อนบัตรหมดอายุคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 


สำหรับขั้นตอนคือ 1. แรงงานลาวไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร  และจองคิวเลือกวันที่สะดวกในการเข้ารับการปรับสถานภาพที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์  เอกสารที่ใช้คือ 1) บัตรสีชมพู  2) ใบนัดคิว 3) หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ 4) เอกสารส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกว่าเป็นพลเมืองลาวเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการออกเอกสาร CI เป็นเงินสดจำนวน 2,000 บาท ผู้ติดตาม 400 บาท และค่าบริการตรวจลงตราวีซ่า 500 บาท ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการปรับสถานภาพ แรงงานลาวจะได้รับเอกสาร CI และ Work Permit Card (WP) ของทางการลาว 2. แรงงานลาวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าบริการ 500 บาท ไม่ต้องทำประกันสุขภาพแต่อย่างใด 3. แรงงานลาวนำเอกสาร CI บัตรสีชมพู และ Work Permit Card (WP) ของทางการลาวกลับไปติดต่อขอใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงานภายในระยะเวลา 15 วัน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 100 บาท กรณีทำงานกับนายจ้างเดิม หากเปลี่ยนนายจ้างใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากนั้นทั้งสองกลุ่มสามารถตรวจลงตราวีซ่าทำงาน(Visa Non Immigrant L-A) และอนุญาตการทำงานได้อีก 2 ปี 


นายวรานนท์ ฯ กล่าวย้ำว่า ศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวที่จัดตั้งในครั้งนี้ให้บริการเฉพาะกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู 2 กลุ่มเท่านั้นคือกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำกับกลุ่มแรงงานทั่วไป ซึ่งจำเป็นต้องมาดำเนินการปรับสถานภาพตามวันเวลาที่กำหนดหากไม่ได้ดำเนินการใดๆ จะต้องกลับประเทศ และกลับมาทำงานใหม่ในรูปแบบ MOU สอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694