ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
03-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านคอม เซอร์วิส จำกัด
26-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านคอม เซอร์วิส จำกัด
23-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทราผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
16-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา นาคนิยม
09-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จำกัด
01-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ วัฒนะน้อย
27-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โครงการป้องกันการละเมิด สิทธิแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิตินันท์ พรายพรรณ
27-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการป้องกันการละเมิด สิทธิแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอินชุอร บุญสะเดา
27-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงาน โครงการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชวลิต บัวหลวง
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ผลิกาธิการ
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายทิวา คงชัย
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกียรติสุดา ชื่นบาน
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบัวแก้ว ถาวรบูรณทรัพย์
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ กุลศิริรัตน์
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสัญญา ตันเจริญ
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกุลกัลยา กิติวิริยะชัย
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเช็ง ตั้งกงพานิช
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำหรับเก็บเอกสารและพัสดุสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเช็ง ตั้งกงพานิช
12-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมควร ศรีชัย
05-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเช็ง ตั้งกงพานิช
 1 2 3 >