สำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบสถานประกอบการ RSS

 

     วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบสถานีขนส่ง สถานบริการ หอพัก และสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1.สถานีขนส่งผู้โดยสาร และบริเวณโดยรอบ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.นายสุรชัย อนันตวิทยานนท์ ตั้งอยู่เลขที่ 536 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการขายส่งอาหารทะเล มีพนักงานสัญชาติลาว 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน)

3.ห้องเช่า หมู่ 4 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งให้ความรู้แก่สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 (DMHTTA) ด้วยแล้ว