ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs RSS

 

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ลงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ให้กับนายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 24 แห่ง