ความท้าทายของกรมการจัดหางานในการก้าวไปสู่ "Full Employment for All Ages 2021


ความท้าทายของกรมการจัดหางานในการก้าวไปสู่ "Full Employment for All Ages 2021 โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์