พลังประชารัฐมอบโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ


พลังประชารัฐมอบโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ (จัดงาน 18 พย.59 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา)