วิทยากรบรรยายกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 RSS

 

27 สิงหาคม 2563 นายวิชิต  อินทรเจริญ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางพรสวรรค์  สุขรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวอาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ การแนะแนวอาชีพในยุค 4.0 และการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมปู่ขุนหมื่นศรี โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ