ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานการส่งเสริมการมีงานทำและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม RSS

 

27 กันยายน 2564 นายสมชาย นาคพงษ์ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานการส่งเสริมการมีงานทำและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ณ ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting จากห้องประชุม กรมการจัดหางาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน