ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 RSS

 

18 ตุลาคม 2564 นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำและฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting จากห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน