ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ฯ RSS

 

18 ตุลาคม 2564 (เวลา 13.30 น.) นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน  โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน