ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชัยภูมิ RSS

 

นางกนกวรี  วงศาโรจน์  จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชัยภูมิ ในระดับจังหวัด  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ